top of page
 
ADMITEREA LA STUDII ÎN CADRUL PROGRAMULUI PREGĂTITOR
DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023, TOATE LOCURILE AU FOST OCUPATE, NU SE MAI ACCEPTA CERERI DE ÎNSCRIERE.

Admiterea la studii în cadrul Programului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini se desfășoară respectându-se legislația în vigoare și metodologia proprie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind admiterea la studii a cetățenilor străini.

Se respectă principiile de transparență și rigoare acordându-se tuturor candidaților șanse egale, fără a se aplica vreo politică discriminatorie.

 

a) Cetăţeni străini din state membre UE și state din Spațiul Economic European (SEE)

Cetăţenii străini din statele membre ale Uniunii Europene și state din Spațiul Economic European (SEE) au dreptul să se înscrie la studii în România în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, direct la universităţi, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Naționale nr. 6102/2016 din 15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu Legea 316 din 12.07.2006 şi cu Ordinul Ministerului Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 308 din 12.02.2007.

În vederea înscrierii la concursul de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este necesară obținerea recunoașterii studiilor anterioare de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

Cetățenii UE, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană pot depune dosarul în vederea înscrierii (în anul universitar 2023-2024) până în data de 15 septembrie 2023. Programul de studii are o cifră de școlarizare limitată, iar admiterea se poate încheia până în data de 15 septembrie dacă toate locurile alocate progamului de studii vor fi ocupate.

Cetățenii UE, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, care doresc să se înscrie la programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini vor depune la Secretariatul Facultății de Litere,  un dosar de candidatură compus din:

1.         Cererea de înscriere;

2.         Atestat/ adeverință de echivalare a studiilor sau adeverință provizorie de echivalare a studiilor eliberate de CNRED – original;

3.         Diploma de bacalaureat/ licență/ masterat – originale și traduceri legalizate sau originale și traduceri legalizate și apostilate/ supralegalizate, în funcție de nivelul de studii care va fi urmat după anul pregătitor și statul în care au fost finalizate studiile – conform „Listei statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea” publicată de CNRED;

4.         Foile matricole/ Suplimente la diplomă pentru toţi anii ciclurilor de studii – originale și traduceri legalizate în același regim ca diploma de bacalaureat/ licență/ masterat;

5.         Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

6.         Copia actului de de identitate  valabil;

7.         Certificat medical (tradus în limba română sau engleză) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

8.         2 fotografii format ¾;

9.         Dovada plății taxei de procesare a dosarului. Taxa este de 50 de euro și se plătește la BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE, Str. Anastasie Panu 1B-2A; Cont nr. RO71BRDE240SV33256932400; SWIFT: BRDEROBU; Titular: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Bulevardul Carol I nr.11, 700506 – Iași, România (cu menţiunea „taxă de procesare dosar”).

b) Cetăţenii străini din state terţe UE

Cetăţenii străini din state terţe UE care doresc să urmeze anul pregătitor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi își depun Dosarul de candidatură la Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în vederea obţinerii acordului de principiu din partea universităţii.

​Pentru aceștia, cuantumul taxelor de studii este reglementat prin Ordonanța nr. 22 din 29 august 2009, privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, ordonanță emisă de Guvernul României (http://www2.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=10454).

Taxe de studii pentru Cetăţenii străini din state terţe UE (conform Ordonanței nr. 22 din 29 august 2009 și Hotărârii Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, nr 9/ 26.04.2018):

 

c) Românii de pretutindeni

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat sau doctorat, trebuie să urmeze cursurile Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini. Înscrierea studenților se desfășoară în conformitate cu:

·                 Legea nr. 229/2009, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

·                 Hotărârea de Guvern nr. 689/1994, privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare.

·                 Hotărârile de Guvern privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul de stat și pentru învățământul superior de stat.

·                 Ordinul comun al Ministerului Educației Naționale, Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni prin care se aprobă anual Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.

 

Dosarul de candidatură poate fi transmis universității sau depus de către candidat. Candidații sunt admiși pe bază de concurs de dosar. Listele candidaților admiși sunt înaintate de universitate către Ministerul Educației Naționale, Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.

Toți studenţii admişi în cadrul Programului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de studii pe care îl încheie cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”/ Facultatea de Litere.

Înscrierea târzie în programul de studii implică:​

a) achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru întregul an universitar.

b) parcurgerea integrală a tuturor formelor de examinare.

 

Faptul că studentul a venit mai târziu nu înseamnă că acesta este scutit de taxa pentru perioada când acesta nu a participat la cursuri sau scutit de examenele la care nu s-a prezentat în termen. 

 

Schimbarea domeniului de studii (exemplu: de la medicină veterinară la medicină umană etc.), implică achitarea obligatorie a diferențelor de taxă anuală de școlarizare.

Exemplu:            

Taxa medicină veterinară:            2520 € anual

Taxa medicină umană:                 2970 € anual

Diferență de plată:                        450 € anual.

Capture 3.PNG
bottom of page