top of page

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STUDENŢI STRĂINI

1. PREZENTARE

 ​

Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini a fost înfiinţată în anul 1974 şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. În prezent, face parte din Departamentul de Românistică, Jurnalism – Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată.

Specificul activităţii catedrei este predarea limbii române ca limbă străină. Principalul program de studii oferit este Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, acesta fiind adresat persoanelor care doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare, cu predare în limba română.

Pe lângă cursurile de limba română pentru studenţii străini admiși la studii universitare sau postuniversitare în limba română, din 1998, Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini și-a extins activitatea de predare a limbii române în cadrul programelor internaționale. Astfel, semestrial, se organizează cursuri intensive de limbă română pentru studenţii străini care vin să studieze, pentru un semestru sau pentru un an universitar, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul unor programe şi proiecte internaţionale de schimburi academice (Programul Erasmus Plus, Proiectele Erasmus Mundus: AL IDRISI, IANUS, EDEN, EMERGE, SILKROUTE etc.).

 

2. ISTORIC

 

Disciplina Limba română ca limbă străină și Catedra de Limba Română pentru Studenți Străini au o evoluţie de peste 40 de ani, marcată, mai evident decât în cazul altor discipline și catedre, de contextul istoric românesc şi mondial. Primii studenţi străini sosiţi în grupuri mai consistente (30-40) au fost tinerii vietnamezi refugiaţi de război, trimişi în Iaşi prin Hotărâre de Guvern începând cu anul 1966. Înainte de începerea studiilor, cu precădere politehnice, ei urmau, la Facultatea de Filologie, un curs de limba română, care dura un an universitar. Cadrele didactice care asigurau pregătirea lingvistică necesară aparţineau Catedrelor de Limba Română şi de Literatura Română. Începând însă cu anul universitar 1974-1975, se înfiinţează la Filologia ieşeană un colectiv de cadre didactice specializate în domeniul predării limbii române ca limbă străină, prin cooptarea unui colectiv de profil transferat de la Catedra de Limbi Moderne a Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Administrativ, acest nucleu didactic, iniţial de 20 de asistenţi şi lectori, aparţinea de Catedra de Limba Română. Totuşi, didactic şi metodic, colectivul se prezenta ca un grup profesional distinct, format din cadre didactice cu repartiţie ministerială pentru acest domeniu şi din câteva cadre didactice provenite de la catedrele tradiţionale ale Filologiei.

Ca urmare a unor evoluţii istorice mondiale (situaţia economică din Africa post-colonială, starea conflictuală din zona arabo-israeliană, tensiunile antidemocratice din America de Sud), România a primit pentru instruire universitară tot mai mulţi tineri străini. Se ajunge astfel ca, între 1974 şi 1990, Filologia ieşeană să şcolarizeze anual un număr de 300-350 de studenţi străini, provenind din 16 ţări europene, asiatice, africane şi sud-americane. Astfel, din 1974, Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini a funcționat fără întrerupere. Numărul de studenți a înregistrat variații, însă au existat în permanență solicitări consistente, care au asigurat continuitatea acestui program.

Catedra de profil, Limba Română pentru Studenți Străini, a obținut statut de sine stătător la Facultatea de Litere din Iași în anul 1990, având ca fundament legal Hotărârea de Guvern semnată la 05.11.1990 de către Ministrul Învățământului și Științei, Gheorghe Ștefan, Ministrul Finanțelor, Theodor Stolojan, și de primul Ministru, Petre Roman, document prin care se înființează Anul pregătitor în Universitățile din România.

 

3. MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

Misiunea programului de studii Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini constă în pregătirea cetăţenilor străini admiși la programe de studii universitare sau postuniversitare derulate în limba română, în cadru instituţional academic, în vederea dobândirii competențelor de comunicare lingvistică generală şi profesională în limba română, corespunzătoare nivelului minim B1 (în conformitate cu descriptorii de nivel din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, emis de Consiliul Europei).

Misiunea acestui program de studii se află în deplin acord cu cea a Facultăţii de Litere şi a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi se afiliază preocupării generale a acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior de a-i echipa pe absolvenţii programului cu aptitudini și capacități profesionale și interculturale performante, astfel încât, la finalul anului academic, aceștia să poată accesa oportunităţile, tot mai diverse, de continuare a studiilor (la nivel de licență, masterat, doctorat, studii post-doctorale) în universitățile din România.

Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini urmărește dobândirea de către cetățenii străini, care doresc să se înscrie la programe de studii în limba română în învățământul universitar sau postuniversitar din România, a competențelor de comunicare scrisă și orală în limba română pentru nivelul minim B1 (utilizator independent), în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). Procesul de dobândire a cunoştinţelor lingvistice este însoțit de însuşirea unor elemente de cultură şi civilizaţie românească, cei care urmează acest program de studii dobândind nu doar competenţe comunicaţionale, ci şi capacitatea de a relaţiona şi interacţiona într-un mediu sociocultural nou. Toate acestea presupun:

  • Facilitarea dobândirii de către studenții străini a lexicului specific limbii române la nivel B1-B1+ și aplicarea acestuia atât în conversația curentă, cât și în producerea de texte scrise;

  • Înlesnirea asimilării de către studenții străini a structurilor gramaticale fundamentale ale limbii române şi aplicarea acestora în conversaţia curentă;

  • Facilitarea dobândirii competenţelor lingvistice (înţelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înţelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacţiunea în conversaţie) corespunzătoare nivelurilor B1-B1+, stabilite de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL), elaborat de Consiliul Europei;

  • Centrarea procesului de predare-învăţare pe nevoile de comunicare în limba română ale unui utilizator independent (conform CECRL) în diverse domenii ale vieții sociale: domeniul personal, domeniul public, domeniul educaţional şi domeniul profesional;

  • Facilitarea deprinderii cu diverse limbaje de specialitate (folosirea corectă a unor structuri specifice limbajelor de specialitate, creșterea competenței lingvistice prin impunerea învățării unui limbaj de specialitate) în funcție de profilul ales pentru studiile ulterioare în limba română (limbajul biologic si biomedical, științe inginerești, științe sociale, științe umaniste și arte, matematică și științe ale naturii, știința sportului și educației fizice) și dobândirea competenței de comunicare lingvistică profesională în limba română la nivel intermediar B1-B1+ (utilizator independent), conform CECRL;

  • Facilitarea înțelegerii principiilor și norme generale de acomodare personală interculturală, facilitarea dobândirii competenţelor interculturale necesare vieții cotidiene și studiului în mediul universitar multicultural al Iașiului;

  • Facilitarea dobândirii de către studenții străini a abilităților de mediere între aria cultural-civilizațională românească şi aria cultural-civilizațională a propriului grup etnic de origine, folosind limba română, în varii contexte de tip general și/ sau semispecializat, în mediul profesional sau social general.

Cadre didactice

Ludmila Braniște

Şef catedră

Conf. univ. dr.

branisteludmila@yahoo.com

Iolanda Sterpu

Conf. univ. dr.

i_sterpu@yahoo.com

Gina Nimigean

Lect. univ. dr.

ginanimigean@yahoo.com

Carmen Livia Tudor

Asist. univ. dr. 

carmen.livia@yahoo.com

Mariana-Diana Câșlaru

Asist. univ. dr.

dianacaslaru@yahoo.fr

IMG-20210702-WA0000.jpg
210762934_214404327206108_2774715619351223392_n.jpg
Alexandra Ilie

   Asist. drd. 

alexandrailie216@gmail.com

Anamaria Gheorghiu
PROGRAM DE CONSULTAȚII

Cadrele didactice organizează ore de consultații, pentru a asigura individualizarea procesului de predare şi facilitarea învăţării. Programul acestor ore de consultații este stabilit împreună cu studenții, apoi esteaprobat de șeful de catedră și contrasemnat de directorul de departament. Săptămânal, profesorii organizează, în medie, două ore de consultaţii cu studenţii, în cadrul cărora îi îndrumă în activitatea de învăţare, în efectuarea temelor sau în elaborarea unor referate.

PROGRAMUL DE CONSULTAŢII ACORDATE CURSANȚILOR PROGRAMULUI DE STUDII

Programului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini (anul universitar 2018 - 2019)

Semestrul I:

Conf. univ. dr. Ludmila BRANIŞTE

Joi: 14h00 – 16h00

Conf. univ. dr. Iolanda STERPU

Luni şi marți: 14h00 – 15h00

Asist. univ. dr. Gina NIMIGEAN

Joi: 14h00 – 16h00

Asist. univ. dr. Carmen Livia TUDOR

Miercuri și joi:  14h00 – 15h00

Asist. univ. dr. Elena ANDREI

Joi:  14h00 – 16h00

Asist. univ. dr. Diana CÂŞLARU

Joi:  14h00 – 16h00

 

bottom of page